Witamy na stronie wsparcia firmy ZET-System

O firmie

Nasza firma od ponad dwudziestu lat wspiera przedsiÄ™biorstwa tworzÄ…c różnorodne systemy informatyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb. Firma ZET-System zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w 1991 roku przez grupÄ™ kilku pracowników Politechniki PoznaÅ„skiej. Od poczÄ…tku zajmujemy siÄ™ tworzeniem i wdrażaniem rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych wspomagajÄ…cych zarzÄ…dzanie przedsiÄ™biorstwem. Åšwiadczymy również usÅ‚ugi doradcze zwiÄ…zane z wyborem, wdrożeniem i utrzymania systemów ERP. Tworzymy narzÄ™dzia informatyczne bazujÄ…c na najnowszych technologiach dbajÄ…c o ich najwyższÄ… jakość. DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z Politechnika PoznaÅ„skÄ… oferujemy wykorzystanie najnowszych osiÄ…gnięć ze Å›wiata nauki oraz udziaÅ‚ w projektach wysokiej klasy naukowców. Zapewniamy terminowÄ… realizacjÄ™ projektów, życzliwość i kompetencje potwierdzone licznymi certyfikatami.

Zbigniew WÅ‚odarczyk

https://www.linkedin.com/in/zetsystem/

 


Wsparcie przy wyborze i wdrożeniu systemów informatycznych

Zdajemy sobie sprawÄ™, że wybór systemu informatycznego do zarzÄ…dzania firmÄ…, to zadanie wymagajÄ…ce rozlegÅ‚ej wiedzy z wielu dziedzin i sporego doÅ›wiadczenia. Ponieważ systemy informatyczne wybiera siÄ™ na wiele lat warto przed ostatecznÄ… decyzjÄ… skorzystać z doÅ›wiadczenia ludzi, którzy znajÄ… rynek i potrafiÄ… zweryfikować czy to, co pojawia siÄ™ w folderach reklamowych i na prezentacjach jest rzeczywiÅ›cie możliwe do zrealizowania.

Firma ZET-System, Å›wiadczy usÅ‚ugi wsparcia Klienta we wszystkich fazach wdrożenia systemów informatycznych, szczególnie systemów klasy ERP dla firma handlowych i produkcyjnych. BazujÄ…c na wieloletnim doÅ›wiadczeniu pomagamy PaÅ„stwu formuÅ‚ować wymagania wobec systemu IT oraz organizować jego wybór. Podczas wdrożenia pomagamy Klientom definiować kluczowe elementy ksztaÅ‚tujÄ…ce firmÄ™, takie jak plan kont, rozliczenie kosztów, procedury w obszarze logistyki i magazynowania oraz szeroko pojÄ™tych procesów produkcyjnych.

Prowadzimy nadzór nad projektami wdrożeniowymi, zapewniajÄ…c jego wysokÄ… jakość, terminowość uruchomienia, zgodność z zaÅ‚ożeniami i budżetem.

Dbamy o to, by wdrażane systemy informatyczne przynosiły konkretne korzyści biznesowe.

 


Systemy informatyczne tworzone pod indywidualne wymagania klienta

Oferta programów informatycznych na rynku jest ogromna a mimo to wiele firm poszukuje rozwiÄ…zaÅ„, które nie bÄ™dÄ… tylko w pewnym zakresie speÅ‚niaÅ‚y ich oczekiwania ale takich, które idealnie zostanÄ… dopasowane do ich dziaÅ‚alnoÅ›ci. PozwolÄ… na peÅ‚ne przeniesienie posiadanej wiedzy w postaci, która bÄ™dzie zrozumiaÅ‚a dla wszystkich użytkowników.

Naszym klientom oferujemy dedykowane oprogramowanie, projektowane w oparciu o szczegóÅ‚owÄ… analizÄ™ potrzeb i realizowane przy peÅ‚nej wspóÅ‚pracy z użytkownikami.

Wykorzystujemy technologiÄ™ eXpressApp Framework, która pozwala w znaczÄ…cy sposób skrócić proces produkcji oprogramowania i umożliwia jednoczesne uruchamianie w Å›rodowisku Windows w przeglÄ…darce internetowej i na urzÄ…dzeniach mobilnych.

DziÄ™ki nowatorskiemu podejÅ›ciu pozwalamy użytkownikowi dostosowywać aplikacjÄ™ podczas użytkowania. Zmiana jÄ™zyka, graficznej oprawy czy dodanie nowego raportu to dziaÅ‚ania, które użytkownik może wykonać bez naszego udziaÅ‚u.

Nasze aplikacje stanowiÄ… naturalne uzupeÅ‚nienie systemów ERP, pozwalajÄ… w peÅ‚ni wykorzystać wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenia pracowników klienta i dostosowujÄ… siÄ™ do zmieniajÄ…cych siÄ™ potrzeb.

Nasza oferta obejmuje bardzo szeroki zakres wsparcia biznesowego. Dla naszych klientów wykonaliÅ›my programy do projektowania i konfigurowania wyrobów, katalogi wyrobów, systemy do rozliczeÅ„ kosztów usÅ‚ug telekomunikacyjnych, systemy do modelowania procesów biznesowych, planowania i rozliczania produkcji, obiegu dokumentów, zarzÄ…dzania magazynem, zarzÄ…dzania narzÄ™dziowniÄ… i wiele innych.

 


Klienci

Nasze usługi i systemy przeznaczone są dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Naszymi klientami są firmy produkcyjne, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa handlowe i usługowe.

Zaufali nam między innymi:

  • Chata Polska
  • Bahlsen
  • DGA
  • Hensel
  • Eti Polam
  • Komputronik Biznes
  • Imperial Tobacco

 


Informacje o przetwarzaniu danych

Na podstawie przepisów RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest PPHU ZET-System Zbigniew WÅ‚odarczyk, z siedzibÄ… w Poznaniu (61-656) Osiedle PowstaÅ„ców Warszawy 7/23. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez email: zbigniew.wlodarczyk@zetsystem.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 600 450 494 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu realizacji zgÅ‚oszeÅ„, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • na podstawie zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO

PaÅ„stwa dane bÄ™dÄ… przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostaÅ‚y zebrane lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

W dowolnym momencie przysÅ‚uguje PaÅ„stwu prawo do cofniÄ™cia wyrażonych zgód, co nie wpÅ‚ynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofniÄ™cia.

Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

Informujemy, że przysÅ‚uguje PaÅ„stwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że PaÅ„stwa dane nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie bÄ™dÄ… wykorzystywane do profilowania.